ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN

 

van  Netherlink gevestigd en zaak doende aan het adres Nieuwe Hemweg 4C te Amsterdam 

 

Artikel   1    Algemeen

1.         Netherlink.nl         Netherlink, gevestigd te Amsterdam KvK Amsterdam, registratienum­mer 56133561;

2.         AVC               de Algemene Vervoerscondities 1983, zoals vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter grif­fie van de Arrondissementsrechtban­ken te Amsterdam en Rotterdam, steeds de laatste versie;

3.         Contractant           degene met wie door Netherlink.nl een vervoersovereenkomst wordt gesloten;

4.         Geadresseerde              de door de contractant als zodanig aangewezen persoon of rechtspersoon (of een vertegenwoordiger daarvan);

5.         Vervoersovereenkomst       de overeenkomst ter zake van het vervoer van goederen of documenten;

6.         Zending           elke voor vervoer geschikte collo (bevattende goederen of docu­menten) waarvoor een afzonderlijk vervoerdo­cument wordt opge­maakt.

 

Artikel   2    Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.         Op vervoersovereenkomsten met betrekking tot binnenlandse zen­dingen zijn naast deze algemene voorwaarden de AVC van toe­passing. Ande­re voorwaarden dan hiervoor genoemd en dan de toepasselijke wettelijke bepa­lingen, zijn niet van toepassing.

2.         De bepalingen van deze algemene voorwaarden prevaleren boven bepalingen met betrekking tot hetzelfde onder­werp van de AVC of boven wettelijke of verdragsrechtelijke bepalingen, onder meer het Verdrag van Warschau of het CMR, voor zover deze niet van dwingendrechtelijke betekenis zijn.

3.         De artikelen 23 en 28 van de AVC zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

Artikel   3    Totstandkoming en ontbinding van de overeenkomst

De vervoersovereenkomst komt tot stand:

a. door telefonische acceptatie of andere, door Netherlink.nl gekozen wijze van acceptatie van de opdracht, of,

b. door acceptatie van de zending door of namens Netherlink.nl op de overeengekomen plaats.

c.   Ontbinden van de overeenkomst dient 24 uur en schriftelijk te worden gedaan, zo niet

     zijn de rechten van toepassing en dienen de vrachtpenningen te worden voldaan.  

 

Artikel   4    Weigering en opschorting

 

1.         In de volgende gevallen is Netherlink.nl        gerechtigd het aangaan van een vervoersovereenkomst te weigeren, dan wel om       de aangegane vervoersovereenkomst op te schorten of te beëindigen:

a. indien een zending naar het oordeel van Netherlink.nl gevaar kan opleveren voor personen of zaken, dan wel indien de zending niet aan de door Netherlink.nl  gestelde eisen ten aanzien van verpakking, gewicht of volume voldoet;

b. indien de zending gevaarlijke stoffen, geld, geldswaardige papieren, edelmetalen, edelgesteenten, siera­den, bederfelijke Netherlink.nl        goederen of levende dieren bevat, dan wel indien naar het oordeel van het vervoer strijdig zou kunnen zijn met enig wettelijk voorschrift.

2.         In geval van opschorting of beëindiging van een vervoersovereen­komst op grond van het bepaalde in artikel 4.1. is Netherlink.nl niet  tot restitutie van de voor het vervoer betaalde kosten gehouden.

3.         Het in artikel 4.1. bepaalde laat onverlet, dat Netherlink.nl ook in andere gevallen gerechtigd is om het aangaan van een vervoers­over­eenkomst te weigeren, op te schorten of te beëindigen, zulks indien Netherlink.nl het aan­g­aan of voortzetten van een vervoers­over­eenkomst strijdig acht met haar belangen en zulks niet in redelijk­heid van Netherlink.nl kan worden gevergd.

 

Artikel   5    Verplichtingen van de contractant

1.         De contractant garandeert de juistheid en volledigheid van de aan Netherlink.nl verstrekte gegevens ten behoeve van de Netherlink.nl vrachtbrief(inclusief de postcode en het telefoonnummer van het adres waar de zen­ding dient te worden afgegeven), en contractant verplicht zich uitdrukkelijk aan Netherlink.nl alle andere beno­dig­de gegevens te verschaffen, welke wette­lijk of contractueel zijn voorgeschreven en/of welke door Netherlink.nl wor­den gevraagd.

2.         De contractant waarborgt dat de aan Netherlink.nl toevertrouwde documenten of pakketten zodanig zijn verpakt dat zij bestemd zijn tegen de normale methodes van vervoer, en voor een her­kenbare aanduiding, indien de zending kwets­bare goe­deren bevat. 

 

Artikel   6    Verplichtingen, bevoegdheden en aansprakelijkheid van Netherlink.nl

1.         Netherlink.nl zal zich inspannen om te zorgen voor een tijdige levering op het door de contractant aangege­ven adres, doch Netherlink.nl is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor vertraging bij afhalen, vervoer of levering van enigerlei zending, ongeacht de oorzaak van een dergelijke vertraging.

2.         In aanvulling op het bepaalde in artikel 17 van de AVC is Netherlink.nl gerechtigd de zending op kosten van de contractant te retour­neren, indien het na een tweede afleverpoging en/of telefonisch contact met de contractant niet mogelijk is de zending op het door de contractant aangegeven adres af te leveren.

3.         Netherlink.nl is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, foutieve aflevering of niet-levering als gevolg van de handeling, het verzuim of de nalatigheid van de contractant, als bedoeld in artikel 5 van deze voorwaar­den.

 

4.         Netherlink.nl is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade welke door contrac­tant of geadresseerde al dan niet rechtstreeks of op enigerlei wijze verband houdende met de vervoersovereenkomst zal leiden in de uitvoering van de met Netherlink.nl gesloten vervoersovereenkomst.


5.         Netherlink.nl behoudt zich het recht voor om ieder zending te ope­nen en te inspecteren om zich er van te over­tui­gen dat de inhoud niet in strijd is met enige bepaling van onderhavige voorwaarden.

 

Artikel   7    Tarieven en vergoedingen

De vergoedingen die Netherlink.nl in rekening brengt zijn steeds gebaseerd op de ten tijde van de aanvang van een vervoersover­een­komst geldende tarieven, zoals bekend gemaakt door Netherlink.nl of zoals overeengeko­men met contractant, tenzij nadien schrifte­lijk afwijkende vergoedingen zijn overeengekomen.

 

Artikel   8    Betaling

1.         Tenzij anders is overeengekomen, dient contractant de ver­schul­digde bedragen te betalen binnen 14 (veertien) dagen na factuur­datum, zonder zich op enige korting, verrekening of op­schorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is contractant in verzuim zonder dat ingebreke­stelling door Netherlink.nl is vereist.

2.         Indien contractant echter in verzuim is gebleven aan zijn beta­lingsverplichtingen te voldoen, alsmede indien tijdi­ge betaling van het verschuldigde naar het oordeel van Netherlink.nl onvoldoende gewaarborgd is, heeft Netherlink.nl het recht om de opdracht slechts na contante betaling uit te voeren.

3.         Indien de contractant niet tijdig betaalt, is de contractant wegens de vertraging in de voldoening van de fac­tuurda­tum een rente verschuldigd als bedoeld in artikel 25 AVC.

4.         Bij niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1, is de contractant naast het verschuldigde bedrag en de daarop ver­sche­nen rente, gehou­den tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als ge­rechtelijk incasso­kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureau's. De buitengerechtelij­ke incasso­kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van EUR  250,--. 

 

Artikel   9    Toepasselijk recht en geschillen

1.         Op elke vervoersovereenkomst tussen Netherlink.nl en contractant is Nederlands recht van toepassing.

2.         Alle geschillen uit de vervoersovereenkomst of uit nadere over­een­komsten ter uitvoering hiervan is uitsluitend de Kantonrechter of de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd. Artikel 28 van de AVC is uitdruk­ke­lijk niet van toepassing.